SABADELL [Manifest cat-cas] #13O NO DEVEM, NO PAGUEM!

MANIFEST 13O   cat

Redactat per l’assemblea del grup de treball transversal Re-acció ciutadana.

El proper dissabte 13 d’octubre sortirem al carrer cassola en mà en centenars de ciutats de tot el món (http://www.globalnoise.net/).

Com que no ens volen escoltar, farem soroll per mostrar la nostra repulsa a les desigualtats i l’opressió d’un sistema econòmic injust que posa al capital per davant de les persones.

Manifestem el nostre rebuig al pagament d’un deute il·legítim i odiós, que no és el nostre i que ha estat contret contra els interessos de la majoria de la població. Més del 80% del total del deute espanyol és deute privat, principalment en mans de la banca i les grans empreses, que l’han generat obtenint pel camí enormes beneficis dels que no han fet partícips al conjunt de la població.

Amb les ajudes de l’estat a la banca, 215 mil milions d’euros fins al juny del 2012, als quals cal sumar els 100 mil del nou préstec europeu, aquest deute privat s’està convertint en deute públic el pagament se’ns imposa a tots amb retallades i privacions. Aquests ajuts, sumades al dels 412 mil milions que la banca ha rebut del Banc Central Europeu, no estan servint per reactivar el crèdit a empreses i famílies com ens diu el Govern. Mentida! Els diners que se’ns treu dels nostres serveis públics i prestacions socials, i que mai serà retornats, està sent utilitzat per tapar els seus forats, perquè la gran banca faci negoci i perquè segueixin especulant en els mercats financers generant més inestabilitat global.

Les polítiques de reformes, retallades i privatitzacions que s’apliquen a Espanya i altres països són prèviament pactades pels governs en el marc dels tractats europeus (Pacte de l’Euro, Pacte Fiscal, etc.) Que es signen d’esquena a la població. Són els propis governs els que legitimen la imposició per part de la troica (Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional) de programes d’ajust macroeconòmic que posen a la ciutadania i els estats al servei de la banca i les grans empreses.

En aquests tractats ja es recollia la modificació de la Constitució per donar caràcter prioritari al pagament del deute per davant de qualsevol altre despesa pública. Ara, el nou Mecanisme Europeu d’Estabilitat (Mede) imposa la brutal condicionalitat que haurem d’acceptar sota el control directe de la troica per un “rescat” que es dedicarà a pagar un deute que no és el nostre.

Això ja ha passat abans, no és nou. Les polítiques que avui se’ns imposen són les mateixes que, sota la denominació de”ajust estructural”, es van aplicar fa més de 30 anys als països de la perifèria. Amb l’excusa del deute es van impulsar retallades, privatitzacions, des-regulacions i liberalitzacions, es van espoliar els recursos naturals i es va generar una important crisi social i ecològica, seguint la mateixa lògica de convertir-ho tot en mercaderia amb la qual fer negoci i obtenir el màxim benefici econòmic a curt termini, per anys després reconèixer que “s’havia perdut una dècada”.

Davant d’aquest atac de les oligarquies financeres i empresarials, que es produeix amb la connivència de governs i institucions internacionals, la nostra lluita no es pot limitar a defensar els drets i llibertats ciutadans aconseguits en les últimes dècades i que estan sent soscavats per les actuals polítiques “anticrisi”, és imprescindible emprendre una profunda transformació social, política i econòmica cap a un model just i sostenible.

Per això, el 13 d’octubre sortirem al carrer a dir que aquesta és un deute il·legítim i odiós, i que no estem disposats a pagar-la. Sortim al carrer a dir NO DEBEM, NO PAGUEM! Sortim a dir-los que no acceptem pagar el seu deute, no a les retallades en sanitat, educació, prestacions socials i protecció ambiental, no a les privatitzacions, no a les reformes laborals i la desocupació, no als privilegis econòmics, no a l’especulació amb l’habitatge, no als rescats i no a un Govern i una Unió Europea de la banca i les grans empreses.

– Exigim la moratòria en el pagament del deute fins a realitzar una auditoria ciutadana, i repudi del pagament de tota aquell deute que resulti il·legítima per no haver repercutit en benefici del conjunt de la població.

– La determinació de responsabilitats civils i penals als gestors polítics i econòmics que han generat el deute il·legítim.

– La creació d’una banca pública, sota control social, al servei de les persones i la societat i no sotmesa a altres interessos que els generals.

– La redistribució de la riquesa mitjançant un sistema fiscal progressiu i just que gravi més a qui més té, i la persecució del frau fiscal, així com la prohibició d’operar en paradisos fiscals fins a aconseguir el seu tancament.

– El cessament immediat de privatitzacions i retallades, i el desenvolupament d’uns serveis públics suficients que garanteixin la cobertura de les necessitats de tota la població.

– La regulació immediata del mercat immobiliari per acabar amb l’especulació d’un bé de primera necessitat, l’establiment de la normativa legal que empari les persones que necessitin acollir-se a la dació en pagament, així com la moratòria dels desnonaments i la reconversió de pisos hipotecats executats i pisos buits per a l’establiment d’un parc públic d’habitatges en règim de lloguer social.

– L’anul·lació de la reforma laboral i la creació d’un nou marc laboral que protegeixi els drets de les persones treballadores. La implantació de salaris mínims i rendes bàsiques que permetin cobrir les seves necessitats a tota la ciutadania, així com l’establiment de salaris màxims.

– La derogació dels tractats i pactes que constitueixen la Unió Europea de les grans empreses i bancs, així com la construcció d’una Europa social i democràtica.

Aquestes i altres exigències són alternatives viables que beneficien el conjunt de la població, passos cap a un nou model al servei de les persones. No s’apliquen perquè els governs, institucions, bancs, grans empreses i fortunes només miren pels seus propis interessos, contraris a la democràcia i la ciutadania.

Sabem que la lluita és l’únic camí. Només des de nosaltres mateixos, des de les nostres lluites i reivindicacions es pot generar el canvi, amb el que donem un viratge absolut als models polítics i econòmics que se’ns imposen. És el moment d’unir totes les lluites en una, de sortir al carrer a lluitar per un món millor que posi en el centre la solidaritat entre les persones i els pobles, la igualtat, la justícia social i ecològica, els drets humans i la vida.

NO DEBEM, NO PAGUEM!

MANIFESTO 13O    cas

Redactado por la asamblea del grupo de trabajo transversal Re-acción ciudadana.

 

El próximo sábado 13 de octubre vamos a salir a la calle cacerola en mano en cientos de ciudades de todo el mundo (http://www.globalnoise.net/que-es-globalnoise/).

El próximo sábado 13 de octubre vamos a salir a la calle cacerola en mano en cientos de ciudades de todo el mundo (http://www.globalnoise.net/que-es-globalnoise/). Dado que no nos quieren escuchar, vamos a hacer ruido para mostrar nuestra repulsa a las desigualdades y la opresión de un sistema económico injusto que pone al capital por delante de las personas.

Manifestamos nuestro rechazo al pago de una deuda ilegítima y odiosa, que no es nuestra y que ha sido contraída contra los intereses de la mayoría de la población. Más del 80% del total de la deuda española es deuda privada, principalmente en manos de la banca y las grandes empresas, que la han generado obteniendo por el camino enormes beneficios de los que no han hecho partícipes al conjunto de la población.

Con las ayudas del estado a la banca, 215 mil millones de euros hasta junio de 2012, a los que hay que sumar los 100 mil del nuevo préstamo europeo, esta deuda privada se está convirtiendo en deuda pública cuyo pago se nos impone a  tod@s con recortes y privaciones.

Estas ayudas, sumadas a los 412 mil millones que la banca ha recibido del Banco Central Europeo, no están sirviendo para reactivar el crédito a empresas y familias como nos dice el Gobierno. ¡Mentira! El dinero que se nos quita de nuestros servicios públicos y prestaciones sociales, y que nunca será devuelto, está siendo utilizado para tapar sus agujeros, para que la gran banca haga negocio y para que sigan especulando en los mercados financieros generando más inestabilidad global.

Las políticas de reformas, recortes y privatizaciones que se aplican en España y otros países son previamente pactadas por los gobiernos en el marco de los tratados europeos (Pacto del Euro, Pacto Fiscal, etc.) que se firman de espaldas a la población. Son los propios gobiernos los que legitiman la imposición por parte de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) de programas de ajuste macroeconómico que ponen a la ciudadanía y los estados al servicio de la banca y las grandes empresas.

En estos tratados ya se recogía la modificación de la Constitución para dar carácter prioritario al pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto público. Ahora, el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) impone la brutal condicionalidad que tendremos que aceptar bajo el control directo de la troika por un “rescate” que se dedicará a pagar una deuda que no es nuestra.

Esto ya ha pasado antes, no es nuevo. Las políticas que hoy se nos imponen son las mismas que, bajo la denominación de “ajuste estructural”, se aplicaron hace más de 30 años en los países de la periferia. Con la excusa de la deuda se impulsaron recortes, privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones, se expoliaron los recursos naturales y se generó una importante crisis social y ecológica, siguiendo la misma lógica de convertirlo todo en mercancía con la que hacer negocio y obtener el máximo beneficio económico a corto plazo, para años después reconocer que “se había perdido una década”.

Frente a este ataque de las oligarquías financieras y empresariales, que se produce con la connivencia de gobiernos e instituciones internacionales, nuestra lucha no se puede limitar a defender los derechos y libertades ciudadanos logrados en las últimas décadas y que están siendo socavados por las actuales políticas “anti-crisis”; es imprescindible emprender una profunda transformación social, política y económica hacia un modelo justo y sostenible.

Por eso, el 13 de octubre saldremos a la calle a decir que esta es una deuda ilegítima y odiosa, y que no estamos dispuest@s a pagarla. Salimos a la calle a decir ¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS! Salimos a decirles que no aceptamos pagar su deuda, no a los recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales y protección ambiental, no a las privatizaciones, no a las reformas laborales y el desempleo, no a los privilegios económicos, no a la especulación con la vivienda, no a los rescates y no a un Gobierno y una Unión Europea de la banca y las grandes empresas.

– Exigimos la moratoria en el pago de la deuda hasta realizar una auditoría ciudadana, y repudio del pago de toda aquella deuda que resulte ilegítima por no haber repercutido en beneficio del conjunto de la población;

– La determinación de responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y económicos que han generado la deuda ilegítima;

– La creación de una banca pública, bajo control social, al servicio de las personas y la sociedad y no sometida a otros intereses que los generales;

– La redistribución de la riqueza por medio de un sistema fiscal progresivo y justo que grave más a quien más tiene, y la persecución del fraude fiscal, así como la prohibición de operar en paraísos fiscales hasta conseguir su cierre;

– El cese inmediato de privatizaciones y recortes, y el desarrollo de unos servicios públicos suficientes que garanticen la cobertura de las necesidades de toda la población;

– La regulación inmediata del mercado inmobiliario para acabar con la especulación de un bien de primera necesidad, el establecimiento de la normativa legal que ampare a las personas que necesiten acogerse a la dación en pago, así como la moratoria de los desahucios y la reconversión de pisos hipotecados ejecutados y pisos vacíos para el establecimiento de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social;

– La anulación de la reforma laboral y la creación de un nuevo marco laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras. La implantación de salarios mínimos y rentas básicas que permitan cubrir sus necesidades a toda la ciudadanía, así como el establecimiento de salarios máximos;

– La derogación de los tratados y pactos que constituyen la Unión Europea de las grandes empresas y bancos, así como la construcción de una Europa social y democrática.

Estas y otras exigencias son alternativas viables que benefician al conjunto de la población, pasos hacia un nuevo modelo al servicio de las personas. No se aplican porque los gobiernos, instituciones, bancos, grandes empresas y fortunas solo miran por sus propios intereses, contrarios a la democracia y la ciudadanía.

Sabemos que la lucha es el único camino. Sólo desde nosotr@s mism@s, desde nuestras luchas y reivindicaciones se puede generar el cambio, con el que demos un viraje absoluto a los modelos políticos y económicos que se nos imponen. Es el momento de unir todas las luchas en una, de salir a la calle a pelear por un mundo mejor que ponga en el centro la solidaridad entre las personas y los pueblos, la igualdad, la justicia social y ecológica, los derechos humanos y la vida.

13/10/2012