MANIFEST Pro-Integració de les persones amb diversitat funcional

(cat)
Para leer en castellano pulsa aquí

[pdf] Manifest Pro Integració Social

Manifest Pro Integració Social, real, efectiva i completa de les Persones amb Diversitat Funcional

Aquestes darreres setmanes hem viscut amb perplexitat com la Generalitat de Catalunya anunciava noves retallades de caràcter social, entre les quals hi estaven incloses significatives minoracions d’un 56% de les subvencions que rebien les Entitats Catalanes (Centres especials de Treball) que adreçaven llur activitat a facilitar i garantir la integració social dels catalans amb diversitat funcional, per reducció de les aportacions que rebien per aquest concepte del Govern de l’Estat .

Aquestes mesures suposen, utilitzant l’argot dels nostres governants, haver creuat una de les LÍNEES VERMELLES més grosses que existeixen en la nostra societat:

–          S’ha deixat sense capacitat de supervivència o aletargades per asfixia econòmica, a la majoria  de les CTE i la resta d’Entitats Catalanes que actuen sense ànim de lucre fent la seva feina promovent la integració social i laboral de les Persones amb Diversitat Funcional.

–          Es calcula que aquesta dràstica retallada pot deixar a l’atur, només a Catalunya, a uns 400 professionals directes que presten servei en aquests CTE i la resta d’Entitats que intervenen en les tasques d’integració social i laboral de les persones amb Diversitat Funcional.

–          Això vol dir també que aquesta retallada suposa deixar sense feina directe a uns 2500 treballadors a Catalunya amb Diversitat Funcional per la impossibilitat que tindran els CTE de poder mantenir els seus actuals nivells d’activitat .

–          Així mateix han deixat sense un mínim d’esperança de futur a les seves famílies, ni a possibles futurs usuaris d’aquest serveis que els permetien integrar-se i formar part com actius socials, amb autonomia i dignitat.

–          Aquest col·lectiu de treballadors amb Diversitat Funcional en el context d’una gravíssima crisi econòmica general, òbviament entra directament a formar part del nucli dur de persones amb un ALTÍSSIM RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

En resum, aquesta retallada totalment injusta, ha deixat desemparats un dels segments de la població amb més dificultats autònomes d’integració social i més risc d’exclusió social, i això ho ha fet en el pitjor moment possible, en el marc d’una greu crisi econòmica, que afecta a més a més a tot el seu essencial entorn: Familiar, social, laboral, assistencial, econòmic, etc.

Al nivell d’autoestima tant individual com col·lectiu de les persones amb diversitat funcional ha quedat greument afectat per aquesta desafortunada, per injusta i innecessària, retallada practicada sense miraments, ni sensibilitat de cap tipus.

Sí algun col·lectiu està especialment exposat als efectes de la crisi es el dels Discapacitats, que necessiten un empara especial per protegir-se. La Constitució Espanyola obliga a través dels seus governs i la legislació vigent a garantir el dret a la total integració de les persones amb diversitat funcional per tal de que puguin ser equiparats a la de la resta de ciutadans.

La Constitució Espanyola en el seu art. 49, textualment diu:

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

El títol al que fa referència l’art. 49 de la Constitució Espanyola es el III “Sobre los Principios Rectores de la Política Social y Económica”.

Aquestes retallades de facto estan impedint des de el Govern Estatal i la pròpia Generalitat de Catalunya a donar compliment a aquest dret Constitucionalment reconegut

–          El Govern Central té la responsabilitat primària d’haver retallat les ajudes previstes per a l’atenció de les Persones Discapacitades, però no obstant no és possible pensar que per quadrar els números i complir per tant amb els objectius del dèficit públic fixats pel Govern Estatal per les CC.AA, la Generalitat de Catalunya amb un pressupost anual pel 2012 sense consolidar superior  als  56 mil milions d’euros , consideri un estalvi de diners públics PRIORITARI la retallada de les aportacions fetes mitjançant subvencions a les Entitats que venen, amb la seva tasca diària, assegurant en la mesura que poden i els deixen, el compliment de l’esmentat art. 49 de la Constitució.

–          No es possible pensar, per exemple, que un Govern que ha abolit un ja de per sí raquític impost de Successions (que segons estimacions realitzades per experts econòmics podien suposar uns ingressos nous als pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’uns 200 milions d’euros) sigui a la vegada capaç de retallar l’ajuda a les Persones Discapacitades, i consideri a la pràctica més prioritari per la societat Catalana, garantir la gratuïtat de les successions i donacions patrimonials per herències de les persones amb altes rendes econòmiques, que assegurar la integració socio-laboral de les persones amb discapacitat funcional.

Maleïda crisi, a tots ens afecta però no per igual. Hi han responsabilitats que exigir i moltes, però no poden pagar justos per pecadors, es evident que davant la crisi  el col·lectiu amb diversitat funcional no en té cap ni mica de  responsabilitat, no entenem, ni compartim, ni acceptem, que els governants que son els que gestionen i administren els nostres impostos, descarreguin sobre les espatlles d’aquest fràgil segment de ciutadans, part dels costos de la crisi, torpedinant la línea de flotació de la seva supervivència amb les retallades econòmiques practicades. No és a través de retallades i l’afebliment del col·lectiu de Discapacitats la manera de preservar la seva dignitat i actual estatus social que tant i tant ha costat guanyar-se.

Davant d’aquest despropòsit i d’aquest desvergonyiment del Govern Estatal en primer lloc i  de la Generalitat de Catalunya en segon terme per limitar-se a donar compliment i traslladar la retallada als seus pressupostos de forma mimètica sense haver valorat l’impacta social d’aquesta mesura i haver prioritzat altres actuacions pressupostaries.

EXIGIM I VOLEM

  1. Que el Govern Estatal rectifiqui en la seva política de retallades socials permanents, sobre tot en aspectes tant sensibles i injustificables socialment, com les reduccions a les aportacions econòmiques que ajudaven al sosteniment dels CTE i Entitats complementàries, que garanteixen amb el seu treball el compliment de les obligacions dels poders públics en matèria d’inserció socio-laboral de les persones amb Diversitat Funcional, garantits tant per la Constitució Espanyola com per la LISMI (Llei d’inserció social dels Minusvàlids).
  2. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya reconsideri l’acord de retallar les subvencions adreçades a les Entitats (CTE i demés Centres col·laboradors sense ànim de lucre, que en total són més de 700 a Catalunya, dedicades a la inserció socio-laboral de les persones amb diversitat funcional), dotant novament a les corresponents partides pressupostàries de l’exercici del 2012, dels imports econòmics que com a mínim hi figuraven inicialment, abans de les “tisorades”.
  3. Que s’adapti el marc normatiu, de la Generalitat de Catalunya per tal de donar major seguretat jurídica i estabilitat, a la destinació de recursos econòmics a les Entitats encarregades de garantir la integració Social de les Persones Discapacitades. No pot ser que les subvencions (actes administratius graciables), sigui el sistema que doni sostén el compliment d’un dret constitucional com el que queda regulat en l’art. 49 de la Constitució Espanyola i la LISMI.

PROPOSEM

1. Iniciar un procés que reculli la proposta per una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Per tal de redactar una Llei que substitueixi l’actual (LISMI), llei d’Integració Social dels Minusvàlids, les raons bàsiques que ho fonamenten són:

           a) La LISMI, llei 13/1982 de 7 d’abril, ja té més de 30 anys d’antiguitat, es la llei que per mandat constitucional desenvolupa l’art. 49 de la Constitució. Des de llavors ha plogut molt a la societat Espanyola. La realitat social, laboral, econòmica, familiar i la del teixit d’Entitats que sense ànim de lucre donen suport a la tasca d’integració de les Persones amb Diversitat Funcional, ha canviat molt, cal per tant adaptar-la a la situació actual i futura.

          b) Detallem alguns dels canvis que detectem:

               1)    Els  produïts per un significatiu augment de la sensibilitat social cap a les persones amb Diversitat Funcional.
               2)    Els profunds canvis de caràcter social i  econòmic que en aquest període s’han produït a Catalunya i Espanya.
               3)     Els importants canvis produïts en el teixit industrial català i espanyol,(amb la desaparició de gran nombre d’empreses, la pèrdua de treballadors en moltes d’elles, etc).
               4)    La situació que està generant la crisi econòmica, amb la greu disminució dels drets dels ciutadans especialment els de caràcter laboral i formatiu, generant profunds i greus canvis estructurals (p.e.: la nova normativa laboral).
               5)    L’existència de normativa Internacional posterior a la LISMI relativa als drets de les persones amb diversitat funcional.
               6)    La proliferació d’un variat desplegament normatiu posterior a la LISMI que de manera parcial i mancada a voltes d’una visió global de la problemàtica de la Integració de les persones amb diversitat funcional  ha anat afegint de manera juxtaposada normes que desfiguren i/o enterboleixen  les pretensions inicials de la pròpia LISMI.
               7)    L’experiència acumulada en aquests 30 anys d’aplicació de la norma i la reglamentació que la desplega. Que dóna la possibilitat d’anàlisi crític del seu funcionament i per tant permet millorar-la.
               8)    Finalment l’existència a d’altres països de CEE, de normes anàlogues amb visions diferenciades, que poden enriquir la nostra legislació en matèria d’integració de persones amb diversitat funcional.

          c) Tot això  fa que considerem la necessitat de regular millor, de manera actualitzada i amb més garanties de present i de futur el dret a la Integració de les persones amb diversitat funcional establert en l’art. 49 de la Constitució.

2. Preparar l’esmentada proposta normativa, tramitada com Iniciativa Legislativa Popular,  tot demanant el concurs i la col·laboració de totes aquelles Entitats del Sector, Famílies afectades, professionals especialistes en les tasques d’integració de Discapacitats,  Col·lectius i  Moviments socials, Sindicats i Partits Polítics.

3. Crear una comissió de redacció de la Proposta de Llei, en la que hi col·laborarien directament o mitjançant l’ús de les TIC’s, tothom que ho desitgi.

4. Una vegada redactada la proposta de Llei, iniciar a nivell Estatal una campanya de recollida de signatures, per tal d’arribar com a mimin a les 500.000 exigides, que es l’aval requerit per la tramitació d’una  ILP, per que sigui debatuda i en el seu cas aprovada a les Corts Espanyoles.

PLATAFORMA DIVERSITAT FUNCIONAL

arrow_button_metal_blue_right

Manifiesto en castellano

[pdf] Manifesto Pro Integración Social

Manifiesto Pro Integración Social, real, efectiva y completa de las Personas con Diversidad Funcional

Estas últimas semanas hemos vivido con perplejidad como la Generalitat de Cataluña anunciaba nuevos recortes de carácter social, entre los que estaban incluidos significativas minoraciones de un 56% de las subvenciones que recibían las Entidades Catalanas (Centros especiales de Trabajo) que dirigían su actividad facilitar y garantizar la integración social de los catalanes con diversidad funcional, por reducción de las aportaciones que recibían por este concepto del Gobierno del Estado.

Estas medidas suponen, utilizando la jerga de nuestros gobernantes, haber cruzado una de las LÍNEAS ROJAS más grandes que existen en nuestra sociedad:

–       Se ha dejado sin capacidad de supervivencia o aletargado por asfixia económica, la mayoría de las CTE y demás Entidades Catalanas que actúan sin ánimo de lucro haciendo su trabajo promoviendo la integración social y laboral de las personas con Diversidad Funcional.

–       Se calcula que este drástico recorte puede dejar en el paro, sólo en Cataluña, a unos 400 profesionales directos que prestan servicio en estos CTE y el resto de Entidades que intervienen en las tareas de integración social y laboral de las personas con Diversidad Funcional.

–       Esto también quiere decir que este recorte supone dejar sin trabajo directo a unos 2500 trabajadores en Cataluña con Diversidad Funcional por la imposibilidad que tendrán los CTE de poder mantener sus actuales niveles de actividad.

–       Asimismo han dejado sin un mínimo de esperanza de futuro a sus familias, ni a posibles futuros usuarios de estos servicios que les permitían integrarse y formar parte como activos sociales, con autonomía y dignidad.

–       Este colectivo de trabajadores con Diversidad Funcional en el contexto de una gravísima crisis económica general, obviamente entra directamente a formar parte del núcleo duro de personas con un ALTÍSIMO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

En resumen, este recorte totalmente injusto, ha dejado desamparados uno de los segmentos de la población con más dificultades autónomas de integración social y mayor riesgo de exclusión social, y esto lo ha hecho en el peor momento posible, en el marco de una grave crisis económica, que además afecta a todo su esencial entorno: familiar, social, laboral, asistencial, económico, etc.

Al nivel de autoestima tanto individual como colectivo de las personas con diversidad funcional ha quedado gravemente afectado por esta desafortunado, por injusto e innecesario, recorte practicado sin miramientos, ni sensibilidad de ningún tipo.

Sí algún colectivo está especialmente expuesto a los efectos de la crisis es el de los Discapacitados, que necesitan un amparo especial para protegerse. La Constitución Española obliga a través de sus gobiernos y la legislación vigente a garantizar el derecho a la total integración de las personas con diversidad funcional para que puedan ser equiparados a la del resto de ciudadanos.

La Constitución Española en su art. 49, textualmente dice:

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

El título al que hace referencia el art. 49 de la Constitución Española es el III “Sobre los Principios Rectores de la Política Social y Económica”.

Estos recortes de facto están impidiendo desde el Gobierno Estatal y la propia Generalidad de Cataluña a dar cumplimiento a este derecho Constitucionalmente reconocido

–       El Gobierno Central tiene la responsabilidad primaria de haber recortado las ayudas previstas para la atención de las Personas Discapacitadas, pero no obstante no es posible pensar que para cuadrar los números y cumplir por tanto con los objetivos del déficit público fijados por el Gobierno estatal para las CC.AA, la Generalidad de Cataluña con un presupuesto anual para 2012 sin consolidar superior a 56 mil millones de euros, considere un ahorro de dinero público PRIORITARIO el recorte de las aportaciones hechas mediante subvenciones a las Entidades que venden, con su tarea diaria, asegurando en la medida que pueden y los dejan, el cumplimiento de dicho arte. 49 de la Constitución.

–       No es posible pensar, por ejemplo, que un Gobierno que ha abolido un ya de por sí raquítico impuesto de Sucesiones (que según estimaciones realizadas por expertos económicos podían suponer unos ingresos nuevos a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de unos 200 millones de euros), sea a la vez capaz de recortar la ayuda a las Personas Discapacitadas, y considere a la práctica más prioritario para la sociedad Catalana, garantizar la gratuidad de las sucesiones y donaciones patrimoniales por herencias de las personas con altas rentas económicas , que asegurar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad funcional.

Maldita crisis, a todos nos afecta pero no por igual. Hay responsabilidades que exigir y muchas, pero no pueden pagar justos por pecadores, es evidente que ante la crisis el colectivo con diversidad funcional no tiene ninguna mínimo de responsabilidad, no entendemos, ni compartimos, ni aceptamos, que los gobernantes que son los que gestionan y administran nuestros impuestos, descarguen sobre los hombros de este frágil segmento de ciudadanos, parte de los costes de la crisis, torpedeando la línea de flotación de su supervivencia con los recortes económicos practicadas. No es a través de recortes y el debilitamiento del colectivo de discapacitados la manera de preservar su dignidad y actual estatus social que tanto y tanto ha costado ganarse.

Ante este despropósito y de este descaro del Gobierno Estatal en primer lugar y de la Generalidad de Cataluña en segundo término para limitarse a dar cumplimiento y trasladar el recorte a sus presupuestos de forma mimética sin haber valorado el impacto social de esta medida y haber priorizado otras actuaciones presupuestarias.

EXIGIMOS Y QUEREMOS

  1. Que el Gobierno Estatal rectifique en su política de recortes sociales permanentes, sobre todo en aspectos tan sensibles e injustificables socialmente, como las reducciones en las aportaciones económicas que ayudaban al sostenimiento de los CTE y Entidades complementarias, que garantizan con su trabajo el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de inserción socio-laboral de las personas con Diversidad Funcional, garantizados tanto por la Constitución Española como por la LISMI (Ley de inserción social de los Minusválidos).
  2. Que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña reconsidere el acuerdo de recortar las subvenciones dirigidas a las Entidades (CTE y demás Centros colaboradores sin ánimo de lucro, que en total son más de 700 en Cataluña, dedicadas a la inserción socio -laboral de las personas con diversidad funcional), dotando nuevamente a las correspondientes partidas presupuestarias del ejercicio del 2012, los importes económicos que como mínimo figuraban inicialmente, antes de los “tijeretazos”.
  3. Que se adapte el marco normativo, de la Generalidad de Cataluña para dar mayor seguridad jurídica y estabilidad, a la destinación de recursos económicos a las Entidades encargadas de garantizar la integración Social de las Personas Discapacitadas. No puede ser que las subvenciones (actos administrativos graciables), sea el sistema que de sostén al cumplimiento de un derecho constitucional como el que queda regulado en el art. 49 de la Constitución Española y la LISMI.

PROPONEMOS

1)    Iniciar un proceso que recoja la propuesta para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Con el fin de redactar una Ley que sustituya a la actual (LISMI), Ley de Integración Social de los Minusválidos, las razones básicas que lo fundamentan son:

a)    La LISMI, Ley 13/1982 de 7 de abril, ya tiene más de 30 años de antigüedad, es la ley que por mandato constitucional desarrolla el art. 49 de la Constitución. Desde entonces ha llovido mucho en la sociedad española. La realidad social, laboral, económica, familiar y la del tejido de Entidades sin ánimo de lucro apoyan la labor de integración de las Personas con Diversidad Funcional, ha cambiado mucho, hay por tanto adaptarla a la situación actual y futura.

b)    Detallamos algunos de los cambios que detectamos:

1)    Los producidos por un significativo aumento de la sensibilidad social hacia las personas con Diversidad Funcional.

2)    Los profundos cambios de carácter social y económico que en este periodo se han producido en Cataluña y España.

3)    Los importantes cambios producidos en el tejido industrial catalán y español, (con la desaparición de gran número de empresas, la pérdida de trabajadores en muchas de ellas, etc).

4)    La situación que está generando la crisis económica, con la grave disminución de los derechos de los ciudadanos especialmente los de carácter laboral y formativo, generando profundos y graves cambios estructurales (por ejemplo: la nueva normativa laboral).

5)    La existencia de normativa Internacional posterior a la LISMI relativa a los derechos de las personas con diversidad funcional.

6)    La proliferación de un variado despliegue normativo posterior a la LISMI de manera parcial y carente a veces de una visión global de la problemática de la Integración de las personas con diversidad funcional ha ido añadiendo de manera yuxtapuesta normas que desfiguran y / o enturbian las pretensiones iniciales de la propia LISMI.

7)    La experiencia acumulada en estos 30 años de aplicación de la norma y la reglamentación que la desarrolla. Que da la posibilidad de análisis crítico de su funcionamiento y por lo tanto permite mejorarla.

8)    Finalmente la existencia en otros países de CEE, de normas análogas con visiones diferenciadas, que pueden enriquecer nuestra legislación en materia de integración de personas con diversidad funcional.

c)    Todo esto hace que consideremos la necesidad de regular mejor, de manera actualizada y con más garantías de presente y de futuro el derecho a la Integración de las personas con diversidad funcional establecido en el art. 49 de la Constitución.

2)    Preparar la mencionada propuesta normativa, tramitada como iniciativa legislativa popular, pidiendo el concurso y la colaboración de todas aquellas Entidades del Sector, Familias afectadas, profesionales especialistas en las tareas de integración de Discapacitados, Colectivos y Movimientos sociales, sindicatos y Partidos Políticos.

3)    Crear una comisión de redacción de la Propuesta de Ley, en la que colaborarían directamente o mediante el uso de las TICs, quien lo desee.

4)    Una vez redactada la propuesta de Ley, iniciar a nivel Estatal una campaña de recogida de firmas, para llegar como mínimo a las 500.000 exigidas, que es el aval requerido para la tramitación de una ILP, para que sea debatida y en su caso aprobada en las Cortes Españolas.

PLATAFORMA DIVERSITAT FUNCIONAL

arrow_button_metal_blue_right

Anuncis